Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O ZÍSKAVANÍ A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU

Fotovoltika KIRSCHNER s.r.o., Mostná 1942/17, 97251 Handlová
IČO: 53501292, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
odiel: Sro, vložka číslo 41208/R

Úvodné informácie

Spoločnosť Fotovoltika KIRSCHNER s.r.o., Mostná 1942/17, 972 51 Handlová, IČO: 53501292, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odiel Sro vložka číslo 41208/R (Ďalej ako ,,Fotovoltika KIRSCHNER“) považuje ochranu osobných údaj za svoju kľúčovú povinnosť a s osobnými údajmi zaobchádza vždy výhradne v súlade s platnú právnou úpravou.

Pri spracúvaní osobných údajov sa Fotovoltika KIRSCHNER riadi predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údaj, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ďalej aj ,,Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej aj ,,Zákon“).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Dotknutej osobe informácie o tom, aké osobné údaje Fotovoltika KIRSCHNER získava, ako s nimi zaobchádza, z akých zdrojových získava, na aké účely ich spracováva, komu ich poskytuje, ako dlho ich uchováva a aké sú práva Dotknutej osoby v oblasti ochrany údajov vyplývajúce predovšetkým z Nariadenia a Zákona, ako aj ďalšie informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú určené: (i) aktuálnym zákazníkom Fotovoltika KIRSCHNER; (ii) bývalým zákazníkom Fotovoltika KIRSCHNER; (iii) potencionálnym zákazníkom Fotovoltika KIRSCHNER a v primeranom rozsahu aj (iv) splnomocneným osobám, (v) oprávneným osobám, (vi) oprávneným zástupcom právnických osôb ako aj (vii) ďalším fyzickým osobám, ktorých osobné údaje Fotovoltika KIRSCHNER spracúva v súvislosti so svojou činnosťou (ďalej spolu uvedené osoby aj ,,Dotknutá osoba‘‘).

Prevádzkovateľ a Zodpovedná osoba

 1. Prevádzkovateľom spracúvanie osobných údajov je spoločnosť: Fotovoltika KIRSCHNER s.r.o., Mostná 1942/17, 972 51 Handlová, IČO: 53501292, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odiel Sro vložka číslo 41208/R (Ďalej ako ,,Fotovoltika KIRSCHNER“), telefón +421 944 328 663, email: info@fotovoltikakirschner.sk
 1. Kontaktné údaje Zodpovednej osoby Fotovoltika KIRSCHNER sú nasledujúce: telefón +421 944 328 663, email: info@fotovoltikakirschner.sk. Zodpovedná osoba zodpovie Dotknutej osobe akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby v spoločnosti Fotovoltika KIRSCHNER. Zodpovednú osobu môže Dotknutá osoba kontaktovať aj písomne na adrese: Fotovoltika KIRSCHNER s.r.o., Mostná 1942/17, 972 51 Handlová,

Rozsah a spôsob spracúvania osobných údajov

 1. Fotovoltika KIRSCHNER spracúva osobné údaje Dotknutej osoby len v nevyhnutnom rozsahu
 1. Fotovoltika KIRSCHNER spracúva osobné údaje Dotknutej osoby automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (vrátane algoritmického spracovania) v systémoch Fotovoltika KIRSCHNER. Jedným zo spôsobov spracúvania osobných údajov je tiež automatizované vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov o Dotknutej osobe. To sa vykonáva najmä z dôvodu ochrany práv a právom chránených záujmov Fotovoltika KIRSCNER.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia

 1. Poskytnutie osobných údajov, rovnako ako aj uzatvorenie zmluvy s Fotovoltika KIRSCHNER je dobrovoľné. Poskytnutie niektorých osobných údajov je však nevyhnutné na splnenie povinností Fotovoltika KIRSCHNER vyplývajúcich zo všeobecných záväzných právnych predpisov a bez ich poskytnutia Fotovoltika KIRSCHNER môže obmedziť požadovaný produkt alebo službu alebo neposkytnúť Dotknutej osobe požadovaný produkt alebo službu. O takýchto skutočnostiach bude Dotknutá osoba informovaná. Jedná sa napríklad o nasledovné všeobecné záväzné právne predpisy:
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení

Zdroje, z ktorých Fotovoltika KIRSCHNER získava osobné údaje

 1. Fotovoltika KIRSCHNER získava osobné údaje Dotknutej osoby:
 • Priamo od Dotknutej osoby pri rokovaní o uzatvorení zmluvy a pri jej následnej realizácií;
 • Z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.);
 • Z ďalších verejných zdrojov (vrátené informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe Dotknutá osoba sama zverejní;
 • Od záujemcov o produkty a služby Fotovoltika KIRSCHNER v rámci marketingových kampaní a marketingových akcií;
 • Prípadne od ďalších osôb, ak na to dala Dotknutá osoba súhlas alebo to povolila nastavením používaných aplikácií (napr. Cookies);
 • Z vlastnej činnosti Fotovoltika KIRSCHNER a to spracovaním a vyhodnocovaním osobných údajov.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

 1. Fotovoltika KIRSCHNER môže osobné údaje Dotknutej osoby spracúvať na základe nasledovných právnych základov spracúvania vyplývajúcich z nariadenia:
 • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaných svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie povinností Fotovoltika KIRSCHNER;
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • Spracúvanie osobných údaj je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Fotovoltika KIRSCHNER alebo tretia strana s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.
 1. Fotovoltika KIRSCHNER spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na nasledovné účely:
 • Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy:

Napr.: 

 • jedná sa predovšetkým o plnenie zmluvy medzi Fotovoltika KIRSCHNER a Dotknutou osobou. Osobné údaje sú potrebné okrem iného na to, aby bolo možné uzatvoriť zmluvu bez neprimeraných právnych rizík, vrátane rokovanie o uzatvorení alebo zmene zmluvy s dotknutou osobou;
 • Splnenie zákonnej povinnosti Fotovoltika KIRSCHNER

Napr.:

 • splnenie archivačných povinností,
 • plnenie oznamovacích povinností voči orgánom verejnej moci,
 • plnenie povinností týkajúcich sa výkonu rozhodnutia (exekúcie);
 • Oprávnený záujem Fotovoltika KIRSCHNER

Napr.:

 • ochrana práv a právom chránených záujmov Fotovoltika KIRSCHNER, oprávnených príjemcov alebo iných príslušných osôb, napríklad pri vymáhaní pohľadávok, postúpení pohľadávok, realizácii zabezpečenia alebo iného uplatnenia pohľadávok,
 • rozvoj a vývoj poskytovaných produktov a služieb
 • riešenie spornej agendy, najmä na účely vedenia súdnych alebo iných sporov,
 • prevencia podvodného konania, ktorému môže byť Fotovoltika KIRSCHNER vystavený,
 • ponúkanie produktov a služieb zákazníkom bez získanie ich súhlasu (pre účely priameho marketingu).

Príjemcovia/kategórie príjemcov

 1. Fotovoltika KIRSCHNER môže poskytnúť osobné údaje Dotknutej osoby:
 • Zamestnancom a osobám oprávneným konať za Fotovoltika KIRSCHNER, v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých nakladajú s osobnými údajmi Dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení;
 • Štátnym orgánom, resp. Ďalším osobám v rámci plnenia zákonných povinností stanovených osobitými predpismi – ide predovšetkým o orgány štátnej správy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány dohľadu atď.;
 • Ďalším osobám, ak je to nevyhnutné na ochranu práv Fotovoltika KIRSCHNER napr. Pri uplatnení nároku Fotovoltika KIRSCHNER a to napr. Súdom, súdnym exekútorom atď. Rozsah poskytnutých osobných údajov na takýchto prípadoch obmedzuje na údaje nevyhnutné na úspešne uplatnenie nároku;
 • Špecializovanými externými subjektom (ďalej ,,sprostredkovateľ“), ktoré pre Fotovoltika KIRSCHNER vykonávajú spracúvanie na základe príslušnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Ako sprostredkovateľa vyberá Fotovoltika KIRSCHNER po dôkladnej úvahe len takú osobu, ktorá jej poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany postupovaných osobných údajov.
 • Dodávateľom zabezpečujúcim pre Fotovoltika KIRSCHNER služby ako rozosielanie pošty, marketingové informácie atď.

Každé poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby bude zo strany Fotovoltika KIRSCHNER vykonané iba v nevyhnutnom rozsahu a na konkrétny účel, ktorý bude založený na niektorom z právnych základov uvedených v bode 7.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Fotovoltika KIRSCHNER vo všeobecnosti osobné údaje Dotknutej osoby uchováva najneskôr do vtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý osobné údaje spracúvajú.
 • V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas Dotknutej osoby, Fotovoltika KIRSCHNER osobné údaje dotknutej osoby uchováva do odvolania súhlasu alebo plynutia doby, na ktorú bol súhlas udelený;
 • V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo žiadosť Dotknutej osoby na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy Fotovoltika KIRSCHNER uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu trvania zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou;
 • V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov splnenie zákonnej povinnosti, Fotovoltika KIRSCHNER uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu, ktorá je v osobitom zákone stanovená pre konkrétny účel;
 • V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov ochrana životne dôležitých záujmov Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, Fotovoltika KIRSCHNER uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu, pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá;
 • V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorý sleduje Fotovoltika KIRSCHNER alebo tretia strana, Fotovoltika KIRSCHNER uchováva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu pokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá, pokiaľ nedôjde ku skutočnosti majúcej za následok skoršie ukončenie spracúvania (napr. Uplatnenie práva namietať dotknutou osobou).

Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý Fotovoltika KIRSCHNER osobné údaje spracúva.

Práva Dotknutej osoby vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov

 1. Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Bližšie v bode 22.
 1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom. Dotknutá osoba má právo získať od Fotovoltika KIRSCHNER potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 • Účely spracúvania;
 • Kategórie dotknutých osobných údajov;
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • Ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak je to možné, kritéria na jej určenie;
 • Existencia práva požadovať od Fotovoltika KIRSCHNER opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • Právo podať sťažnosť Úradu;
 • Ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Dotknutú osobu.
 1. Právo na opravu. Dotknutá osoba má právo na to, aby Fotovoltika KIRSCHNER bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenie.
 1. Na vymazanie osobných údajov (práva na ,,zabudnutie“). Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Fotovoltika KIRSCHNER bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a Fotovoltika KIRSCHNER je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • Osobné údaje Dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali;
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby;
 • Dotknutá osoba namieta voči spracúvania svojich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody Fotovoltika KIRSCHNER alebo tretej osoby na spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby ale Dotknutá osoba namieta voči spracovaniu na účely priameho marketingu;
 • Osobné údaje Dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne;
 • Osobné údaje Dotknutej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.
 1. Právo obmedzenia spracúvania. Dotknutá osoba má právo na to, aby Fotovoltika KIRSCHNER obmedzil spracúvanie osobných údaj Dotknutej osoby, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho Fotovoltika KIRSCHNER overiť správnosť osobných údajov;
 • Spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho obmedzenie ich použitia
 • Fotovoltika KIRSCHNER už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Fotovoltika KIRSCHNER prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávanie spracúvajú len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvanie, Fotovoltika KIRSCHNER informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

 1. Právo na presnosť údajov. Ak Fotovoltika KIRSCHNER spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe jej súhlasu alebo na základe zmluvy a zároveň ak Fotovoltika KIRSCHNER spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby vykonáva automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Fotovoltika KIRSCHNER, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ to bude technicky možné, má Dotknutá osoba právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnením práva Dotknutej osoby na presnosť nie je dotknuté právo na výmaz.
 1. Právo namietať.

 Fotovoltika KIRSCHNER výslovne upozorňuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak ich Fotovoltika KIRSCHNER spracúva na základe oprávneného záujmu. V takomto prípade Fotovoltika KIRSCHNER nebude ďalej spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Každé takéto namietanie proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, Fotovoltika KIRSCHNER vyhodnotí a o výsledku bude Dotknutú osobu informovať.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí takýmto priamym marketingom. Takejto námietke Fotovoltika KIRSCHNER vždy vyhovie a osobné údaje Dotknutej osoby na účely priameho marketingu nebude spracúvať. 

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
 1. Právo podať návrh na začatie konania. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. §100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk
 1. Vyššie uvedené práva Dotknutej osoby (body 11 až 19) sú bližšie špecifikované v článkoch 7,15 až 22 Nariadenia.

Spôsob a kontaktné údaje pre uplatnenia si práv Dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov

 1. Voči Fotovoltika KIRSCHNER si Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva nasledovne:
 • Písomne na adresu: Fotovoltika KIRSCHNER s.r.o., Mostná 1942/17, 97251 Handlová
 • Emailom na adresu: info@fotovoltikakirschner.sk
 • Telefonicky na číslo: +421 944 328 663
 • Osobne: v sídle Fotovoltika KIRSCHNER na adrese Mostná 1942/17, 972 51 Handlová

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 1. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracovania), ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým ho udelila.

Fotovoltika KIRSCHNER po odvolaní súhlasu Dotknutou osobou ukončí spracúvanie osobných údajov na účel, na ktorý bol udelený súhlas odvolaný.

Dotknutá osoba môže súhlas odvolať nasledovne:

 • Písomne na adresu: Fotovoltika KIRSCHNER s.r.o., Mostná 1942/17, 97251 Handlová
 • Emailom na adresu: info@fotovoltikakirschner.sk
 • Telefonicky na číslo: +421 944 328 663
 • Osobne: v sídle Fotovoltika KIRSCHNER na adrese Mostná 1942/17, 972 51 Handlová

V týchto prípadoch by Dotknutá osoba mala preukázať svoju totožnosť prípadne oznámiť svoje identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene a žiadosti Dotknutej osoby bo bolo možné vybaviť.

Informácia o prenose údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

 1. Fotovoltika KIRSCHNER nebude prenášať osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. V prípade, že v budúcnosti bude Fotovoltika KIRSCHNER vykonávať prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, bude postupovať v súlade s Nariadením a Zákonom.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

 1. Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a Fotovoltika KIRSCHNER disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, prd ich stratou alebo zničením, ako aj prd iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi Dotknutej osoby prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovným alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Platnosť a účinnosť informácií uvedených v tomto dokumente

 1. Informácie uvedené v tomto dokumente sú platné a účinné od 25.05.2018 a sú dostupne v sídle Fotovoltika KIRSCHNER a na nasledovnej webovej stránke www.fotovoltikakirschner.sk.